شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

اعضای هیات مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

معرفی هیات مدیره

thumb
ناصر توکلی
مدیرعامل و نائب رییس
thumb
محمدرضا اصغری
رییس هیات مدیره
thumb
سیدعلی محققی
عضو هیات مدیره
thumb
شهیاد آبنار
عضو هیات مدیره
thumb
مهدی بنایی
عضو هیات مدیره