شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

اساسنامه شرکت

اساسنامه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/11/27 بنا به پيشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 1381/4/30 وزارت جهاد کشاورزى و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اساسنامه شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى

ماده 1- به استناد ماده (4) قـــانون برنــــامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمــــاعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و تصويب نامه هاى شماره 1586/ت24246هـ مورخ 1381/1/21، 24055/ت/26739 مورخ 1381/8/22 و 6590/ت28592هـ مورخ 1382/2/21 از اين پس نام شرکت سهامى امور خدماتى و پشتيبانى امور روستاها و مناطق عشايرى به شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى تغيير مى يابد.

ماده 2- در اين اساسنامه منظور از “شرکت”، شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى و منظور از “شرکت خدمات”، شرکت سهامى امور خدماتى و پشتيبانى امور روستاها و مناطق عشايرى و منظور از “شرکتهاى زير مجموعه”، کليه شرکتهاى مذکور به شرح ذيل مى باشد:

 • بنگاه توسعه ماشينهاى کشاورزى.
 • شرکت سهامى خدمات حمايتى کشاورزى.
 • شرکت سهامى هواپيمايى خدمات ويژه.
 • شرکت سهامى خدمات مهندسى آب و خاک.
 • شرکت سهامى پشتيبانى امور دام.
 • شرکت سهامى توليد سموم علف کش.
 • شرکت سهامى دامپرورى و کشاورزى ا… آباد.
 • شرکت سهامى توليد و بسته بندى فرآورده هاى گوشتى کشور.

ماده 3- سرمايه “شرکت” متشکل از سرمايه موجود “شرکت خدمات” به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالى مى باشد و صد در صد سهام آن متعلق به دولت است.

تبصره – پس از تصويب اساسنامه، سرمايه “شرکتهاى زيرمجموعه” در دفاتر “شرکت” ثبت خواهد شد و کليه نقل و انتقال سهام مذکور (منفردا” و مشترکا”) به صورت بلاعوض خواهد بود.

ماده 4- موضوع و وظايف “شرکت” به شرح زير مى باشد:

 • الف – اعمال مديريت و هدايت شرکتهاى زيرمجموعه به منظور ساماندهى و افزايش بازدهى و بهره ورى و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.
 • ب – سياستگذاري، برنامه ريزى و نظارت در امور و وظايف شرکتهاى زيرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعاليتهاى هر يک از آنها.
 • ج – هدايت “شرکتهاى زيرمجموعه” در چارچوب مفاد اين اساسنامه.
 • د – اتخاذ تدابير و خط مشى هاى لازم در خصوص تعيين وضعيت “شرکتهاى زيرمجموعه” اعم از واگذاري، ادغام، انحلال، تجزيه، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها.
 • هـ – انجام خدمات جهت امور کشاورزي، دامى و منابع طبيعى و پشتيبانى ستادى و فنى از فعاليتهاى “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • و – انجام فعاليتهاى آموزشى و فنى در چهار چوب موضوع و وظايف “شرکت”.
 • ز – فراهم نمودن موجبات تأمين و تدارک کالاهاى مورد نياز “شرکتهاى زيرمجموعه”.

تبصره – ساير وظايف “شرکت گوشت سابق” به شرکت سهامى توليد و بسته بندى فرآورده هاى گوشتى کشور واگذار و ديون، و تعهدات و دارايى هاى مربوط به اين وظايف به تشخيص وزير جهاد کشاورزى به آن شرکت منتقل مى گردد.

ماده 5- مدت “شرکت” از زمان تأسيس نامحدود است.

ماده 6- مرکز اصلى شرکت واقع در تهران مى باشد.

ماده 7- نوع “شرکت” سهامى و داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى است و زير نظر وزارت چهاد کشاورزى بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره مى شود.

ماده 8-“شرکت” داراى ارکان زير است:

 • الف – مجمع عمومى
 • ب – هيئت مديره
 • ج – بازرس و حسابرس

ماده 9- مجمع عمومى “شرکت” مرکب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:

 • 1- وزير جهاد کشاورزى که رياست مجمع عمومى را بر عهده خواهد داشت
 • 2- وزير امور اقتصاد و دارايى
 • 3- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور
 • 4- وزير کشور
 • 5- وزير بازرگانى

ماده 10- مجمع عمومى با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رئيس مجمع) رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأى موافق لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 11- جلسات مجمع عمومــى عـــادى “شـــرکت” حداقل ســالى دوبـــار با دعوت کتبى رئيس مجمع عمومى تشکيل مى گردد، يک بار براى رسيدگى به گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى و تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى و صورتهاى مالى تلفيقى “شرکت” و يک بار نيز در نيمه دوم سال مالى براى تصويب بودجه، خط مشى و ساير موضوعاتى که در دستور کار قرار مى گيرد.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومى عادى “شرکت” به قرار زير است:

 • 1- تصويب و ابلاغ خط مشى هاى کلى شرکت از جمله در زمينه واگذارى امور، وظايف و سهام “شرکتهاى زيرمجموعه” که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتى غير ضرورى است
 • 2- تصويب قيمت پايه سهام “شرکتهاى زيرمجموعه” حسب مورد
 • 3- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به شرکتهاى قابل فروش، انحلال و ادغام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدى
 • 4- تصويب سياستها و خط مشى هاى “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه”
 • 5- تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذارى و مشارکت توسط “شرکتهاى زيرمجموعه” به پيشنهاد هيئت مديره
 • 6- تصويب بودجه سالانه “شرکت”
 • 7- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاى مالى “شرکت” و صورتهاى مالى تلفيقى و گزارش عملکرد فعاليتهاى “شرکت”
 • 8- انتخاب بازرس و حسابرس بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصى و حرفه اى حسابداران ذيصلاح و اصلاحات بعدى آن
 • 9- تصويب تشکيلات شرکت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور
 • 10- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه مالي، معاملاتي، استخدامى و رفاهى پيشنهادى هيئت مديره در چارچوب مقررات مربوط
 • 11- نصب و عزل اعضاء هيئت مديره و مدير عامل “شرکت”
 • 12- تعيين حقوق و مزاياى اعضاء هيئت مديره
 • 13- بررسى و اتخاذ تصميم درخصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران “شرکتهاى زيرمجموعه”
 • 14- اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوى “شرکت” با رعايت اصل يکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

ماده 13- وظايف و اختيارات مجمع عمومى فوق العاده “شرکت” به شرح زير است:

 • 1- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه” بنا به پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب
 • 2- تصميم گيرى درخصوص افزايش يا کاهش سرمايه “شرکت” بر اساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب

ماده 14- هيئت مديره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضاى آن “بــه استثناى رييس هيئت مديــره” به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومى تعيين و با حکم رييس مجمع بــراى مدت دو سال منصوب مى گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1- ريــاست هيئت مديـــره بر عهده مشاور و يـــا معاون ذيربط وزير جهـــاد کشاورزى است که به تشخيص ايشان تعيين مى گردد.

تبصره 2- مدير عامل از بين اعضاء هيئت مديره به تشخيص و با حکم رئيس مجمع عمومى منصوب و نايب رئيس هيئت مديره خواهد بود.

ماده 15- هيئت مديره “شرکت” نمايندگى سهام “شرکت” را در مجامع عمومى “شرکتهاى زيرمجموعه” برعهده خواهد داشت. هيئت مديره مى تواند با مسئوليت خود در شرکتهايى که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت مى باشد اين اختيار را به هر يک از اعضاء هيئت مديره تفويض نمايد.

ماده 16- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت خواهد يافت. و مصوبات آن با رأى موافق حداقل سه نفر از اعضاء هيئت مديره لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 17- در هر جلسه بايد تصميمات هيئت مديره در دفترى ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد. مسئوليت ابلاغ مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و يا فردى که از طرف ايشان تعيين مى گردد خواهد بود.

ماده 18- وظايف هيئت مديره عبارت است از:

 • 1- اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازى شرکتهاى قابل واگذارى.
 • 2- تهيه و ارائه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شرکتهاى قابل فروش، انحلال، ادغام و يا واگذارى آنها همراه با گزارش توجيهى در هر مورد شامل برنامه زمان بندى واگذارى و شيوه فروش جهت ارايه به مجمع عمومى.
 • 3- پيشهاد روش تعيين قيمت و تصويب قيمت پايه سهام “شرکتهاى زيرمجموعه” جهت ارائه به مجمع عمومى.
 • 4- اعطاء وکالت فروش سهام به سازمان خصوصى سازى.
 • 5- نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعاليتهاى “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 6- تعيين سياستها و خط مشى هاى سالانه “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 7- تصويب بودجه و صورتهاى مالى سالانه “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 8- بررسى و تأييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومى.
 • 9- بررسى و تأييد صورتهاى مالى “شرکت” و صورتهاى مالى تلفيقى “شرکتهاى زيرمجموعه” و گزارش عملکرد “شرکت” و ارائه آنها به مجمع عمومى.
 • 10- پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه” حسب نياز، به مجمع عمومى.
 • 11- بررسى و تأييد برنامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت براى “شرکت” و پيشنهاد به مجمع عمومى جهت تصويب.
 • 12- بررسى و تصويب برنامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 13- بررسى و تأييد طرح تشکيلات و آيين نامه هاى مورد نياز “شرکت” و پيشنهاد به مجمع عمومى.
 • 14- نصب و عزل اعضاى هيئت مديره و مدير عامل “شرکتهاى زيرمجموعه” به پيشنهاد رييس هيئت مديره “شرکت”.
 • 15- تعيين حقوق و مزاياى اعضاء هيئت مديره “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 16- ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران “شرکتهاى زيرمجموعه” به مجمع عمومى.
 • 17- ارايه پيشنهاد هر نوع مشارکت و سرمايه گذارى در ساير شرکتهاى دولتى به مجمع عمومى به منظور طى مراحل قانونى مربوط.
 • 18- پيشنهاد نحوه تحصيل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه “شرکت” به مجمع عمومى.
 • 19- اداره امور “شرکت” طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى و ساير مقررات مربوط.
 • 20- پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه “شرکت” به مجمع عمومى فوق العاده.
 • 21- تصويب افزايش يا کاهش سرمايه “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 22- بررسى و تأييد اصلاح ساختار مالي، عملياتى و تشکيلاتى “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 23- طراحى و ارايه برنامه هاى آموزشى در جهت تربيت و ارتقاء کادر مديريت در “شرکت”.
 • 24- ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذارى توسط “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 25- اجراى تصميمات مجمع عمومى “شرکت”.

تبصره – هيئت مديره و مديران شرکت نمى توانند در معاملاتى که با “شرکت” يا به حساب “شرکت” انجام مى پذيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شرکت شوند.

ماده 19- هيئت مديره “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه” حق پذيرش هيچ سمت ديگرى را در ساير شرکتهاى مادر تخصصى و “شرکتهاى زيرمجموعه” آنها را ندارند.

ماده 20- هيئت مديره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يک بار به مجمع عمومى ارايه نمايد.

ماده 21- هيئت مديره مکلف است به طور عادى حداقل هر ماه يک بار، تشکيل جلسه دهد. دستور جلسه بايد حداقل پنج روز پيش از تشکيل جلسه، توسط رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل به اعضاى هيئت مديره ابلاغ گردد.

ماده 22- مدير عامل بالاترين مقام اجرايى “شرکت” بوده و مسئول اداره امور “شرکت” مى باشد و داراى وظايف و اختيارات ذيل است:

 • 1- اجـراى مصوبــات مجمع عمومــى و هيئت مديــره و سـاير وظــايفى که مجمع عمومى و هيئت مديــره به وى تفويض مى نمايند.
 • 2- تهيه صورتهاى مالى و صورتهاى مالى تلفيقى و گزارش عملکرد سالانه “شرکت”.
 • 3- تهيه و ارايه کليه گزارشات دوره اى “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه”.
 • 4- تهيه اصلاحيه اساسنامه “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه” حسب نياز و پيشنهاد به هيئت مديره.
 • 5- تهيه برنــــامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت براى شرکت و پيگيرى لازم جهت اين برنامه ها توسط “شرکتهاى زيرمجموعه” و پيشنهاد به هيئت مديره.
 • 6- تهيه طرح تشکيلات و آيين نامه هاى مورد نياز “شرکت” و پيگيرى لازم جهت تهيه آنها توسط “شرکتهاى زيرمجموعه” و پيشنهاد آن به هيئت مديره.
 • 7- نمايندگى شرکت در کليه مراجع قانونى با حق توکيل غير و ارجاع دعاوى به داورى و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيئت مديره با رعايت اصل يکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
 • 8- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به کليه امور و عمليات “شرکت” به استثناى آنچه که از وظايف مجمع عمومى و هيئت مديره است، در چارچوب سياستها و خط مشى هاى مصوب شرکت.
 • 9- انجام هر نوع معامله و انعقاد کليه قراردادها، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط.
 • 10- افتتاح حسابهاى بانکى به نام “شرکت” پس از تصويب هيئت مديره.
 • 11- عـــزل و نصب کليه مأموران و کارکنان “شرکت” و تعيين شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان بر اساس مقررات و آيين نامه هاى مصوب.
 • 12- تهيه بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هيئت مديره.

ماده 23- مدير عامل مى تواند به تشخيص و اختيار و مسئوليت خود، بخشى از اختيارات خود را به يک يا چند نفر از اعضاى هيئت مديره و يا به هر يک از کارکنان شرکت تفويض و محول نمايد.

تبصره – مدير عامل مى تواند مشاورين مورد نياز در رشته هاى مختلف را براى مدتى که احتياج دارد دعوت به همکارى نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نمايد.

ماده 24- کليه اسناد، اوراق مالى و تعهدآور و قراردادهاى شرکت با امضاى ثابت مدير عامل و يکى از اعضاء هيئت مديره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضاى مدير عامل يا کسانى که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.

تبصره 1- برداشت از حسابهاى بانکى شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در اين ماده و ذيحساب مجاز خواهد بود.

تبصره 2- در مورد قراردادهايى که بر اساس مصوبات هيئت مديره تنظيم و مبادله مى گردد، امضاء مدير عامل به تنهايى به نمايندگى از “شرکت” معتبر است.

ماده 25- بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهاى مالى و يادداشتهاى توضيحى همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتى که مديران در اختيار مجامع عمومى قرار مى دهند و نيز صورتهاى مالى تلفيقى اظهار نظر نمايد. همچنين بازرس (حسابرس) بايد علاوه بر وظايفى که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جارى را به اطلاع مجمع عمومى برساند.

ماده 26- به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابى و حصول اطمينان از کارآيى و اثر بخشى عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادى و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاى از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور “شرکت” و “شرکتهاى زيرمجموعه” بر اساس برنامه ها و اهداف، کميته حسابرسى عملياتى زير نظر هيئت مديره تشکيل و موءظف است گزارشات مديريتى لازم را در اختيار هيئت مديره قرار دهد.

ماده 27- ســال مــالى “شرکت” از اول تير مــاه هر ســال شمسى شــروع و در تــاريخ 31 خــرداد ماه ســال شمسى بعد خاتمه مى يابد و صورتهاى مالي”شرکت” با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله حداکثر تا پايان شهريور ماه همان سال تهيه و به بازرس تسليم شود.

تبصره – اولين سال مالى “شرکت” از تاريخ تشکيل تا پايان خرداد ماه خواهد بود .

ماده 28- در صورت ادغام دو يا چند شرکت از “شرکتهاى زيرمجموعه” شخصيت حقوقى جديدى از ادغام آنها با کليه دارايى ها و بدهى ها به قيمت دفترى و بدون حفظ شخصيت حقوقى قبلى آنها تشکيل مى گردد. اساسنامه شرکت جديد التأسيس جهت طى مراحل قانونى به تصويب مجمع عمومى “شرکت” خواهد رسيد.

ماده 29- اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراء مى باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 1382/4/14 شوراى نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور