شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرح وظایف شرکت

شرح وظایف

اعمال مدیریت و هدایت شرکتهاى زیرمجموعه به منظور ساماندهى و افزایش بازدهى و بهره ورى مطلوب ازامکانات و منابع آنها.

سیاستگذاری، برنامه ریزى و نظارت در امور و وظایف شرکتهاى زیرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف وفعالیتهاى هر یک از آنها

هدایت ” شرکتهاى زیرمجموعه” در چارچوب مفاد این اساسنامه.

اتخاذ تدابیر و خط مشى هاى لازم در خصوص تعیین وضعیت “شرکتهاى زیرمجموعه” اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.

انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامى و منابع طبیعى و پشتیبانى ستادى و فنى از فعالیتهای”شرکتهاى زیرمجموعه”.

انجام فعالیتهاى آموزشى و فنى در چهار چوب موضوع و وظایف “شرکت”.

فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهاى مورد نیاز “شرکتهاى زیرمجموعه”.

در اجـرای تبصـره 5 مـاده واحـده قـانون تأسیس سازمان شیلات ایران، از ابتدای سال 1384 کلیه فعالیتهای اجرایی صید، فـرآوری، فـروش و صـادرات خـاویار به این شـرکت انتقال یافته است.