شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

مزایده و مناقصه

مراجعین محترم در نظرسنجی ما شرکت نمایید تا موجب بهبود کارها و تسریع در انجام کارهای محوله باشید.

محل مراجعه
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
آیا اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ :