شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی وزارت جهاد کشاورزی

اصول حاکم بر منشور حقوق شهروندی وزارت جهاد کشاورزی
 • اصل برابری
 • اصل شهروند مداری
 • اصل احترام و اعتماد
 • اصل شفافیت
 • اصل پاسخگویی
 • اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
 • اصل تعهد و وفاداری به سازمان
 • اصل به کارگیری مهارت و تخصص
مفاد منشور حقوق شهروندی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی
 1. در انجام فعالیتهای سازمانی نظم و انضباط را رعایت نموده و در محل کار خود حضور به موقع داشته باشیم.
 2. در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت صحت و به موقع انجام دهیم.
 3. سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی بکار گیریم.
 4. برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و در جهت جاری سازی آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش نماییم.
 5. در جهت ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه فعالیت خود تلاش نماییم.
 6. از امکانات، تجهیزات و سرمایههای نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها کوشا باشیم.
 7. در انجام امور و وظایف محوله سازمانی روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقدامات مان نداشته باشد.
 8. روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم.
 9. همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی میکند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
 1. مردم و شهروندان به عنوان ذی حقان نظام اداری تلقی میشوند تلاش میکنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد نماییم.
 2. خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی انجام دهیم؛ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
 3. به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گران بها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه نماییم .
 4. به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
 5. سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
 6. روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
 7. روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.