وزیر جهاد کشاورزی: توسعه سرمایه گذاری در حوزه شیلات کشور ضروری است