نظام پذيرش و بررسى پيشنهادها

نظام پذيرش و بررسى پيشنهادها

نظام پذيرش و بررسى پيشنهادها

عنوان مصوبه : طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای دولتی
وازرتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركتهای دولتی و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است

شورای عالی اداری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 10/12/1379، با توجه به بند 4 مصوبه شماره 8784/12/1 مورخ 7/6/1377 شورا و در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزشیابی اجرای آزمایشی «نظام پذیرش و بررسی پیشنهاها» بنما به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تصویب نمود :

1- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان اولین مرحله در استقرار مدیریت مشاركتی تلقی می شود و كلیه دستگاههای اجرایی كه شرایط لازم برای استقرار سایر نظام های مدیریت مشاركتی را داشته باشند می توانند با توجه به اهمیت و ضرورت مشاركت كاركنان در بالا بردن كارآیی و اثر بخشی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایت و توان كاری آنان، نسبت به شروع استقرار روش ها و سازوكارهای مربوطه اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است زمینه، آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی را با نظام های مختلف مدیریت مشاركتی فراهم نموده و پشتیبانی كارشناسی لازم را از استقرار این نظام ها به عمل آورد.

2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است نسبت به استقرار تدریجی «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» در دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.

3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است ظرف شش ماه، آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و سایر نظام های مدیریت مشاركتی را تدوین و ابلاغ نماید و ساز و كارهای مناسب را برای نهادینه كردن مدیریت مشاركتی در دستگاههای اجرایی پیش بینی كند.

4- دستگاههای اجرایی در سطوح مركز، استان و شهرستان موظفند مطابق برنامه ابلاغی از سوی مدیریت و برنامه ریزی كشور و آئین نامه و دستور العمل های موضوع این مصوبه، نسبت به ایجاد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام نمایند. اختیار تصمیم گیری شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهادها در حدود وظایف واحدها ی سازمانی مربوط می باشد و در صورتی به پیشنهادهایی خارج از وظایف سازمانی آنها مطرح شود جهت تصمیم گیری به شورای سطح بالاتر ارجاع خواهند كرد.

5- اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها باید به صورت انتخابی از بین كاركنان و یا تركیبی از نمایندگان مدیریت و كاركنان انتخابی باشند. دستورالعمل نحوه تشكیل شورا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ خواهد شد.

6- كلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر نظام های مدیریت مشاركتی از همكاری مشاوران تایید صلاحیت شده استفاده نمایند. ضوابط فعالیت این مشاوران و شرایط و نحوه تایید صلاحیت آنها توسط مركز آموزش مدیریت دولتی تهیه و توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ مركز آموزش مدیریت دولتی موظف است پیش بینی لازم برای آموزش مشاوران استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و سایر نظام های مدیریت مشاركتی را به عمل آورده و دوره های آموزشی لازم را برای این مشاوران برگزار نماید .

7- شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهادها نسبت به تهیه آئین نامه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه متبوع خود با توجه به موارد زیر اقدام خواهند كرد :

1- تبیین ضرورت و اهمیت مشاركت و نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

2- تبیین فلسفه مشاركت در سازگاری با ماهیت وظایف سازمانی

3- اهداف استقرار مدیریت مشاركتی

4- تاكید بر رعایت گامهای اجرایی نظام پیشنهادها مبتی بر حفظ سطح مناسبی از آموزش و ارتباط، ترغیب كاركنان به ایفای نقش مؤثر در تصمیم گیری، تخصیص منابع كافی برای اجرای مؤثر نظام، ارزیابی و بهبود مستمر نظام و استقرار نظام گردش اطلاعات متناسب با نیازهای نظام پیشنهادها

5- ساختار مشاركت بگونه ای كه در برگیرنده وظایف اعضای شورای پذیرش بررسی پیشنهادها و ارتباط بین آنها باشد.

6- روش ارائه پیشنهادها به همراه فرمهای لازم و چگونگی دسترسی افراد به اطلاعات

7- روش ارزیابی پیشنهادها و ضوابط ارزیابی

8- روش اجرای پیشنهادها با تاكید بر پیش بینی مراحل اجرای آزمایشی و اجرای نهایی

9- روش ارزشیابی نظام پذیرش و پیشنهادها برای بهبود مستمر نظام

ریاست جمهوی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، استانداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

در اجرای بندهای (3و5و8) مصوبه شماره 430/13 ط مورخ 15/12/1379 شورای عالی اداری، موضوع “طرح استقرار پذیرش و بررسی پیشنهادات” به پیوست دستورالعمل اجرای نظام مذكور و تشكیل شورای پیش بینی شده به همراه كارهای مربوط به ضوابط اهدای جوائز و پرداخت پاداشهای مناسب، جهت اجرای ابلاغ می گردد.

مقتضی است به منظور نهادینه كردن امر مشاركت در دستگاههای مشمول و با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید نسبت به تشكیل شورا و كمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات اقدام و گزارش اهم نتایج فعالیتهای انجام شده را به صورت سالیانه به مركز توسعه فن آوری و نوسازی اداری این سازمان ارسال نماید.

 

من ا… التوفیق
محمود عسگری زاده
معاون امور مدیریت و منابع انسانی

دستور العمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

موضوع بندهای 3 و 8 مصوبه شماره 430/13 ط مورخ 15/12/1379 شورای عالی اداری

1- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در قالب وظایف شورای تحول اداری وزارتخانه ها و كمیسیون های تحول اداری دستگاههای وابسته یا واحدهای تابعه انجام می شود فعالیت می نماید و دارای اركان زیر است :

تبصره : شوراها و كمیسیون های تحول اداری جهت انجام نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می توانند كمیته تخصصی تشكیل دهند و اهدای جوایز و پرداخت پاداش با پیشنهاد كمیته و تصویب شورا یا كمیسیون مربوط مجاز می باشد.

2- تركیب كمیتة های تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

2/1- اعضای كمیته های تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بر اساس پیشنهاد شورای تحول اداری و تصویب رئیس شورای مربوطه تعیین می گردد.
2/2- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دستگاه در مراكز استاها توسط كمیسیونهای تخول اداری استانها انجام می شود.

3- وظایف نظام پذیرش و پیشنهادها

3-1- اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن كاركنان به ارائه پیشنهاد
3-2- ساماندهی چگونگی دریافت. ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و نظارت بر انجام امور
3-3- بررسی پیشنهادهای دریافت شده به منظور ارجاع آنها به كارشناسان و متخصصان در صورت لزوم
3-4- تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای هر یك از واحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و جهت اجراء از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
3-5- پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و نیز پیش بینی سازوكار مناسب برای اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده و نظارت بر آن

4- بودجه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بودجه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از محل اعتبارات بودجه جاری، مازاد درآمد موضوع تبصره ذیل ماده 76 قانون برنامه سوم، اعتبارات خارج از شمول، محل صرفه جویی های ناشی از اجرای نظام پذیرش و سایر منابع با استفاده از اختیارات مربوط دستگاه در چارچوب مقررات تامین خواهدشد.

5- روش ارائه پیشنهادها كاركنان می توانند در چارچوب دستور العمل، پیشنهادهای خود را به صورت فردی یا گروهی از طریق صندوق پیشنهادها یا بطور حضوری یا ثیت در دبیر خانه شورا ارسال دارند.

تذكر: كلیه پیشنهادها به غیر از موارد زیر قابل قبول می باشد.

1- پیشنهادهای تكراری كه همانند آنها قبلاً ارائه شده باشد.
2- پیشنهادهایی كه تنها به ذكر و توضیح مشكل پرداخته و راه كاری همراه ندارد.
3- پیشنهادهایی كه در زمان دریافت در دستور كار دستگاه قرار داشته باشد

6- زمینه های پشنهاد

ارائه پیشنهاد توسط كاركنان می تواند در تمامی زمینه های، تخصصی، اختصاصی و عمومی دستگاه و در جهت بهسازی و اصلاح نظامها و فعالیتهای دستگاه باشد و در چارچوب نظام اداری نیز پیشنهادها می بایست مرتبط با «برنامه تحول در نظام اداری» مطرح و ارائه گردد.

7- دامنه امتیازها

كاركنان دستگاه می توانند در زمینه های مذكور و زیر مجموعه های مباحث آن كه با وظایف و هدفهای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها سازگار باشند پیشنهادهای خود را طرح و ارائه نمایند. در صورتیكه به تشخیص مراجع ذیربط نتایج در حد مورد انتظار از آنها منتج، شود طبق جدول زیر به پیشنهاد آنان حداقل و حداكثر امتیاز تعلق می گیرد تعیین حداقل و حداكثر امتیاز این نتایج بر عهده شورای تحول اداری و كمیسیونهای تحول اداری در مركز و كمیسیونهای تحول اداری در استان ذیربط خواهد بود.

ردیف نتایج مورد انتظار از پیشنهادها
1 افزایش كیفیت و كمیت خدمات سازمان بر حسب وظایف قانونی محوله
2 ابعاد برنامه های تازه ابتكاری در زمینه های فعالیتهای سازمان
3 جلب رصایت مردم از خدمات و فعالیتهای سازمان
4 صرفه جویی و كاهش هزینه های دولت
5 ابداع روشهای تازه جهت تولید محصول با ارئه خدمت برای افزایش رضایتمندی مراجعان
6 بهبود مناسبات و پیوندهای سازمان با دیگر نهادها و سازمانها ی اجرایی، عمومی، اختصاصی، شفاف سازی اطلاعات، مراجعه كنندگان ـ مشتریان)
7 اصلاح و بهبود مقررات آیین نامه ها و دستورالعملهای كاری ساختار سازمانی گردش كار و نظام تصمیم گیری
8 افزایش رضایت و انگیزه در كاركنان و بهبود امور رفاهی كاركنان بدون هزینه

8- تعیین امتیاز و پرداخت پاداش و جایزه پیشنهادها

امتیاز هر پیشنهاد پذیرفته شده از سوی كمیته تخصصی بر اساس دامنه امتیازها و میزان پاداش تعیین و پس از تأیید شورای تحول اداری یا كیمسیون های تحول اداری در مركز و كمیسیون تحول اداری در استان با توجه به اعتبارات موجود مشخص می گردد

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 5 =