اصلاح سيستم ها و روش هاى انجام كار

اصلاح سيستم ها و روش هاى انجام كار

اصلاح سيستم ها و روش هاى انجام كار

شماره : 253/14
تاریخ: 6/9/1378

شورای عالی اداری در هشتادو چهارمین جلسه مورخه 19/8/1378 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و به منظور اصلاح سیستمها و روشهای انجام كار در دستگاههای اجرائی، با جهت گیری افزایش كارایی و ارائه خدمات به موقع و موثر به مردم و تسهیل و تسریع در انجام كارها ، كاهش هزینه های عمومی و افزایش رضایت ارباب رجوع و خدمت گیرندگان و همنچنین ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای دولتی ارائه دهنده خدمات ، تصویب نمود :

كلیه دستگاههای اجرایی موظفند روشهای مشترك ( بین دستگاهی ) و اختصاصی مورد عمل دستگاههای اجرائی را كه از نظر دستگاهی ذیربط و سازمان امور اداری و استخدامی كشور در اولویت اصلاح قرار دارند . مورد اصلاح و بازنگری قرار داده و روشهای جدید ارائه خدمات را به اطلاع مردم برسانند . در این رابطه به منظور فراهم آوردن زمینه انجام تكالیف تعیین شده و نیز همكاری دستگاههای ذیندخل و تشویق و ترغیب آنها در خصوص اصلاح سیستمها و روشهای انجام كار و اطلاع رسانی بموقع و موثر به مردم ، اقدامات ذیل به مورد اجراء گذاشته می شود :

1- دستگاههای اجرایی تعیین شده در فهرست پیوست مصوبه موظفند ظرف مدت 7 ماه (حداكثر تا پایان خرداد ماه 1379) نسبت به اصلاح روشهای ( اختصاصی و مشترك ) مربوط متضمن نحوه اطلاع رسانی به مردم با رعایت نكات زیر اقدام و پس از تأئید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به مرحله اجرا گذارند :

1/1 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری دستگاههای دولتی به منظور ترویج فرهنگ بهبود سیستمها و روشها در در واحدهای اجرایی، نسبت به اصلاح پنج روش تعیین شده دربند (1) فهرست پیوست اقدام می نمایند .

2/1 – دستگاههای اجرایی كه در فهرست پیوست به عنوان مسئول اصلاح روشها تعیین گردیده اند، موظفند ظرف یك ماه طرح مقدماتی اصلاح روشهای تعیین شده را تنظیم و به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال نمایند و پس از تأئید ( ظرف 15 روز ) اقدامات اجرائی مربوط به اصلاح روشهای مورد عمل خود را معمول دارند .

تبصره – كلیه دستگاههای ذیمدخل در روشهای مشترك ( بین دستگاهی) موظف به همكاری با دستگاه مسئول تعیین شده در این مصوبه هستند و سازمان امور اداری و استخدامی كشور باید زمینه همكاری لازم را بین دستگاههای ذیربط در اصلاح روشهای مشترك فراهم نماید و در صورت لزوم از جهت مدیریتی و كارشناسی هماهنگی لازم را به عمل آورد .

3/1- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند بر اساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و از محل اعتبارات پیش بینی شده برای ارتقاء بهره وری موضوع تبصره (35) قانون برنامه پنج ساله دوم بند (7) ضوابط اجرائی بودجه سال 1378 كل كشور جهت تشویق و ترغیب مجریان، ناظران ، مدیران و افرادی كه در اصلاح روشهای یادشده دخیل بوده و موجبات افزایش بهره وری و رضایت ارباب رجوع را فراهم آورند، پاداش مناسب پرداخت نمایند .

2- كلیه دستگاههای دولتی موظفند ظرف ( 4 ) ماه به منظور مستند سازی، اصلاح و تدوین روشهای انجام كار و اطلاع رسانی و نحوه انجام آنها به مردم، روشهای اختصاصی و مشترك مورد عمل خود را احصاء و به سازمان امور اداری و استخدامی كشور اعلام نمایند .

1/2 – سازمان امور اداری و استخدامی كشور از بین روش های اعلام شده توسط دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین روشهای دارای اولویت با توجه به میزان تأثیر گذاری آنها در افزایش كارآیی ارائه خدمات، رضایت عمومی و كاهش هزینه های عمومی اقدام و فهرست این روشها را جهت اصلاح در مدت (2) سال به دستگاهها اعلام خواهد نمود .

2/2 – دستگاههای دولتی موظفند آن تعداد از روشهای اولویت دار كه می توانند برای هر سال اصلاح كنند در چارچوب برنامه های مطالعاتی خود به سازمان برنامه و بودجه جهت پیش بینی بودجه مطالعاتی اعلام نمایند .

3/2 – سازمان برنامه و بودجه در اجرای سیاستهای تحول اداری كشور موظف است اعتبارات لازم برای طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای مورد پیشنهاد دستگاههای اجرائی كشور را در بودجه سالیانه دستگاهها لحاظ نمایند و فهرست سیستمها و روشهای مورد توافق با دستگاههای اجرائی را جهت نظارت بر پیشرفت كار و اصلاح آن در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار دهد .

4/2 – سازمان امور اداری و اسخدامی كشور موظف است بر اساس فهرست طرحهای اصلاحی سیستمها و روشهای مورد توافق دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه ، با تعیین كارشناس ناظر برای اینگونه طرحها و در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط و بر اساس برنامه زمانبندی شده، طرحهای اصلاحی را راهبری و نظارت نموده و به صورت مرحله ای گزارش پیشرفت كار را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

سازمان مذكور بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی كشور نسبت به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده اقدام خواهد نمود .

3- سازمان امور اداری و استخدامی كشور در راستای ایجاد عزم ملی و به منظور تشویق و ترغیب كلیه كاركنان دستگاههای دولتی باری مشاركت در اصلاح سیستمها و روشهای انجام كار و اطلاع رسانی به ارباب رجوع می تواند نسبت به تشویق كاركنان دولت اقدام نموده و جهت اعطای پاداش های مناسب برای مجریان ، ناظران ، مدیران و سایر دست اندركاران اصلاح سیستمها و روشها به مسئولان دستگاهها پیشنهاد نماید . مقامات دستگاههای اجرایی موظف به اجرای این پیشنهادها در حدود مقررات و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالیانه خود هستند .

تبصره – در مواقع ضروری و خاص ، پرداخت مستقیم پاداش توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور به كاركنان ذیربط دستگاههاكه منشأ اقدامات چشمگیر در زمینه اصلاح سیستمها و روشها باشند ، بلامانع است . اعتبار مورد نیاز برای این امر توسط سازرمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور قرار می گیرد .

4- سازمان امور اداری استخدامی كشور موظف است تا پایان سال جاری نسبت به تهیه و تدوین دستورالعملهای حمایتی ، تشویق و ترغیب، تعیین شاخصهای اولویت گذاری ، كنترل و نظارت بر پیشرفت كارها ، آموزش و تجهیز كارشناسان سیستمها و روشهای اقدام و جهت اجراء به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نماید .

5- به منظور نظارت و راهبری اصلاح روشهای انجام كار ، ستاد برنامه ریزی تحول اداری از طریق شوراهای تحول اداری دستگاهها نسبت به تشكیل كمیته تخصصی مربوط به اصلاح سیستمها و روشها زیر نظر شوراهای مذكور اقدام نماید .

6- دبیرخانه شورای عالی اداری موظف است بر روند اجرای روشهای یاد شده نظارت لازم را اعمال نموده و گزارش پیشرفت روشهای اصلاح شده مندرج در بند (1) را به شورای عالی اداری گزارش نماید.

محمد باقریان
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + شش =