مدیریت امور اداری و منابع انسانی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

شرح وظایف :

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات استخدامی، رفاهی و تأمین اجتماعی بمنظور نظارت و تطبیق عملیات اداری با مقررات مربوط در سطح شركت و شركتهای زیرمجموعه .
 • تهیه و تدوین آئین نامه استخدامی و رفاهی و دستور العمل های اجرایی آن .
 • برنامه ریزی و انجام امور جذب، بكارگیری، نگهداری، تعیین حقوق و مزایا و بازنشستگی كاركنان .
 • تهیه و تدوین آئین نامه مكاتبات و استقرار سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری .
 • مشاركت در برنامه اصلاح ساختار سازمانی شركت و شركتهای زیرمجموعه و بهبود منابع انسانی .
 • تهیه گزارش كاركرد ماهیانه و انجام امور مربوط به مرخصی و مأموریت كاركنان .
 • بررسی ومطالعه وضعیت نیروی انسانی در شركت و شركتهای زیرمجموعه و اهتمام درخصوص جذب و بكارگیری آنها برابر مقررات مربوط .
 • پیشنهاد ساز و كار تشویقی تعدیل نیروی انسانی در سطح شركت و شركتهای زیرمجموعه و برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب آن .
 • نظارت بر اجرای برنامه ارزشیابی كاركنان و نحوه اعطاء امتیازات و ترفیعات براساس نتایج حاصله در سطح شركت و شركتهای زیرمجموعه .
 • انجام امور مربوط به تامین پوشش بیمه ای اموال و دارائیها .
 • انجام اقدامات لازم مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات، تجهیزات، وسائط نقلیه و … .
 • تهیه دستورالعمل اجرائی نحوه استفاده از خدمات قراردادی پیمانكاران در خصوص فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای آن .
 • انجام كلیه امور خدماتی و رفاهی كاركنان و بازنشستگان و ایثارگران حسب ضوابط و مقررات .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذیربط درشعب و شركتهای زیرمجموعه به منظور انجام وظایف محوله .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + ده =