اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

شرح وظایف :

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی، معاملاتی، مالیاتی، محاسباتی و رهنمودهای حسابداری بمنظور تطبیق عملیات مالی با مقررات و مصوبات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری .
 • تهیه و تدوین آئین نامه مالی و معاملاتی و دستورالعملهای اجرایی آن و نظارت بر حسن اجرای آنها .
 • تطبیق عملیات مالی با مقررات و مصوبات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری .
 • ثبت بموقع عملیات مالی و دفاتر قانونی، نگهداری حسابها، رسیدگی و طبقه بندی و تلخیص آنها بمنظور ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیربط .
 • ثبت و نگهداری حسابهای شعب استانی .
 • نظارت بر فرآیند تخصیص منابع و انجام هزینه های جاری و سرمایه ای شعب استانی .
 • مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شركت و كنترل نحوه اجرای آن .
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی، اظهار نامه مالیاتی، گزارش عملكرد هیأت مدیره به مجمع عمومی، تأییدیه مدیران و گزارشات تحلیلی از وضعیت حسابها و نسبتهای مالی .
 • تهیه صورتهای مالی تلفیقی و یادداشتهای پیوست آن و انجام هماهنگیهای لازم با شركتهای زیرمجموعه در این خصوص .
 • نظارت بر جریان كنترل وجوه نقد، وصول مطالبات و پرداخت بموقع دیون و تعهدات .
 • انجام امور مربوط به محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای كاركنان .
 • نظارت بر فرآیند تنظیم و اجرای قراردادها و اسناد تعهدآور از نظر رعایت قوانین، مقررات و مصوبات .
 • مشاركت در خصوص استاندارد سازی و استقرار نظام مالی مورد نیاز بمنظور ایجاد وحدت رویه در سطح شركتها .
 • نگهداری حساب اموال، تنخواه گردانها، علی الحساب، پیش پرداختها و … و اعمال كنترلهای لازم .
 • انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذی ربط درخصوص حل و فصل مسائل مالی و مالیاتی .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذیربط در شركتهای زیرمجموعه به منظور انجام وظایف محوله .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =