معاونت توسعه و منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت توسعه و منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت توسعه و منابع انسانی و پشتیبانی

شرح وظایف :

 • نظارت بر روند انجام عملیات مالی و حسن اجرای قوانین و مقررات .
 • برنامه ریزی جهت تهیه بموقع صورتهای مالی تلفیقی و یادداشتهای پیوست، اظهار نامه مالیاتی و انجام سایر تكالیف قانونی در حوزه مالی و اداری .
 • تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت مالی شركت و شركتهای زیرمجموعه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی بمنظور بهبود عملیات .
 • نظارت بر فرآیند استخدام، بكارگیری، ارزشیابی، تعیین و محاسبه حقوق و مزایا، خدمات رفاهی و آموزش كاركنان .
 • برنامه ریزی درخصوص بهبود هرم منابع انسانی و پیشنهاد ساز و كار اجرایی و عملیاتی .
 • اعمال كنترل و نظارت به عملكرد سیستمهای مالی و اداری .
 • نظارت بر انجام امور مربوط به پشتیبانی ستادی و فنی و تأمین كالاها و خدمات مورد نیاز شركت و شركتهای زیرمجموعه .
 • نظارت بر عملیات خرید، فروش، تعمیر و نگهداری و تأمین پوشش بیمه ای دارائیها و اموال .
 • نظارت بر فرآیند اجرای خدمات قراردادی در زمینه امور خدماتی و پشتیبانی .
 • نظارت بر فرآیند اداره و نگهداری سردخانه ها و انبارها .
 • نظارت بر انجام عملیات خرید و فروش و انعقاد قراردادها و تشریفات مزایده و مناقصه داخلی .
 • نظارت بر فرآیند بازاریابی و انجام تشریفات صادرات خاویار و بسته بندی و ارسال آن .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 16 =