دفتر برنامه ریزی و بهبود بهره وری

دفتر برنامه ریزی و بهبود بهره وری

دفتر برنامه ریزی و بهبود بهره وری

شرح وظایف :

 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه اصلاح ساختار و تدوین برنامه های راهبردی شركت و شركتهای زیر مجموعه .
 • تجزیه و تحلیل سیاستها و خط و مشی های ابلاغی مجمع عمومی شركت و تدوین برنامه های تلفیقی و عملیاتی جهت تحقق آنها .
 • تهیه و پیشنهاد سیاستها و خط مشی های سالانه شركت و شركتهای زیرمجموعه .
 • تهیه و پیشنهاد برنامه های كوتاه مدت و میان مدت شركت و بررسی برنامه های كوتاه مدت و میان مدت شركتهای زیر مجموعه .
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شركت و بررسی بودجه پیشنهادی شركتهای زیرمجموعه .
 • تهیه گزارشهای تحلیلی از روند اجرای سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب .
 • طراحی نمودار تشكیلاتی، تنظیم شرح وظایف و پستهای مورد نیاز واحدهای سازمانی شركت و شركتهای زیر مجموعه و پیگیری مراحل تصویب آنها توسط مراجع ذیصلاح .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار تشكیلاتی، مالی، عملیاتی و آئین نامه های مورد نیاز شركت و شركتهای زیرمجموعه و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور اصلاح و بهینه سازی آنها با همكاری واحد های ذیربط .
 • طراحی سیستم جامع اطلاعات و نظارت بر فرآیند استقرار سیستمهای نرم افزاری و پشتیبانی از آنها .
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در خصوص سیستمها و روشهای انجام كار و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای بهین ه سازی آنها .
 • انجام اقدامات لازم جهت تهیه و تدوین نیازهای آموزشی كاركنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • انجام مطالعه و بررسی روشها و عوامل بهبود بهره وری و ارائه طرحها و پیشنهادات لازم در این خصوص .
 • ارائه طرحها و برنامه های عملیاتی بمنظور افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای زیر مجموعه .
 • شناسایی منابع و امكانات شركتهای زیر مجموعه و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور ارتقاء بهره وری آنها .
 • تهیه و تدوین ضوابط و شاخص های مقایسه ای ارزیابی بهره وری .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذیربط در شركتهای زیرمجموعه به منظور انجام وظایف محوله .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 11 =