معاونت برنامه ریزی و امور شرکتها

معاونت برنامه ریزی و امور شرکتها

معاونت برنامه ریزی و امور شرکتها

 

شرح وظایف :

 • نظارت بر برگزاری مطلوب مجامع عمومی شركت و شركتهای زيرمجموعه در مواعد قانونی .
 • نظارت و ارزيابی عملكرد شركتهای زيرمجموعه بمنظور افزايش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امكانات آنها .
 • نظارت بر تهيه آئين نامه تشخيص صلاحيت مديران جهت تصويب مجمع عمومی و ارائه راه كارهای مناسب جهت بهبود مديريت و ارتقاء سطح كيفی فعاليتها .
 • نظارت بر فرآيند واگذاري، انحلال، تصفيه و تعيين تكليف ديون، حقوق، تعهدات، مطالبات و داراييهای شركتهای زيرمجموعه .
 • انجام امور مطالعاتی در زمينه اصلاح ساختار و تدوين برنامه های راهبردی .
 • تجزيه و تحليل سياستها و خط و مشی های ابلاغی مجمع عمومی شركت و تدوين برنامه های تلفيقی و عملياتی جهت تحقق آنها .
 • نظارت برفرآيند تهيه و پيشنهاد سياستها و خط مشی هاو برنامه های كوتاه مدت و ميان مدت شركت وشركتهای زيرمجموعه .
 • نظارت برفرآيند تهيه و تنظيم بودجه ساليانه شركت و بررسی بودجه پيشنهادی شركتهای زيرمجموعه .
 • نظارت برفرآيند بررسی و تجزيه و تحليل ساختار تشكيلاتي، مالي، عملياتی شركت و شركتهای زيرمجموعه و ارائه پيشنهادهای لازم بمنظور اصلاح و بهينه سازی آنها .
 • نظارت برفرآيند تجزيه و تحليل وظايف و مسئوليتهای شركتهای زيرمجموعه و ارائه گزارش توجيهی در خصوص اصلاح ساختار آنها .
 • نظارت بر تدوين برنامه های راهبردی در سطح شركت و شركتهای زير مجموعه .
 • نظارت بر انجام امور حقوقی و حسن اجرای قوانين و مقررات در شركت و شركتهای زيرمجموعه .
 • نظارت و اظهار نظر حقوقی در خصوص تدوين آئين نامه ها، مقررات و قراردادها .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =