تماس با ما

نام و نام خانوادگى سمت تلفن email
سید محمد مجابی مدير عامل و عضو هيأت مديره 88728368-9 info@agriservices.ir
علیرضا ولی رئيس هيأت مديره
سید علی محققی عضو هيأت مديره
زورار پرمه  عضو هیات مدیره
مهدی بنایی عضو هیات مدیره

 

 

واحد تلفن نمابر
مدیریت بازرگانی 88728362
88728365
88518438
روابط عمومی 88728368-9 88722353
مدیریت استانها تلفن مدیریت نمابر تلفنخانه email
مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان
مصطفی عقیلی نژاد
4-01712241123 01712239600 01712239601 golestan@agriservices.ir
مدیریت ماهیان خاویاری استان مازندران
تیمور نیازی
0112525289401 0112525289409 5289433- 011252 mazandaran@agriservices.ir
مدیریت ماهیان خاویاری استان گیلان
منصور صداقت
01813241500 01813237001 4- 01813241501 gilan@agriservices.ir

آدرس: تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست) – نبش کوچه چهارم – پلاک 7 (جدید)
صندوق پستى 6613 – 14155تلفن : 7-88554364       نمابر : 88728362Web-Site: www.agriservices.ir      E-Mail: info@agriservices.ir