تماس با ما

نام و نام خانوادگىسمتتلفنemail
سید محمد مجابیمدير عامل و عضو هيأت مديره88728368-9info@agriservices.ir
علیرضا ولیرئيس هيأت مديره
سید علی محققیعضو هيأت مديره
زورار پرمه عضو هیات مدیره
مهدی بناییعضو هیات مدیره

 

 

واحدتلفننمابر
مدیریت بازرگانی88728362
88728365
88518438
روابط عمومی88728368-988722353
مدیریت استانهاتلفن مدیریتنمابرتلفنخانهemail
مدیریت ماهیان خاویاری استان گلستان
مصطفی عقیلی نژاد
4-017122411230171223960001712239601golestan@agriservices.ir
مدیریت ماهیان خاویاری استان مازندران
تیمور نیازی
011252528940101125252894095289433- 011252mazandaran@agriservices.ir
مدیریت ماهیان خاویاری استان گیلان
منصور صداقت
01813241500018132370014- 01813241501gilan@agriservices.ir

آدرس: تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست) – نبش کوچه چهارم – پلاک 7 (جدید)
صندوق پستى 6613 – 14155تلفن : 7-88554364       نمابر : 88728362Web-Site: www.agriservices.ir      E-Mail: info@agriservices.ir