مزایدات و مناقصات

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد اجاره یک باب سردخانه 50 تنی و سالن پیش سردکن با ظرفیت حدود 30تن واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی 5001001009000003 بشرح ذیل طبق مندرجات اسناد مزایده با بهره گیری ...

« اجاره سالن پذیرائی  کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

« اجاره سالن پذیرائی کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی « اجاره سالن پذیرائی  کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 » شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد سالن پذیرائی خود واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی 5001001009000002  بشرح ذیل طبق ...

« اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 3-1401 »

« اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 3-1401 »

بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی « اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 3-1401 » شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد اجاره یک باب سردخانه 50 تنی و سالن پیش سردکن با ظرفیت حدود 30تن واقع در ...

آگهی مناقصه عمومی  (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج وخدمات عمومی تهران و  خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

آگهی مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج وخدمات عمومی تهران و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

  بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی به شماره 1-1401 و2-1401 و3-1401 (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج و خدمات عمومی تهران و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران) شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه ...

مزایده فروش کالای مازاد در انبارهای حکیمیه و الشریف 4_1400

مزایده فروش کالای مازاد در انبارهای حکیمیه و الشریف 4_1400

بسمه تعالیآگهی مزایده عمومی 4-1400فروش کالاهای مازادشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد کالای مازاد  شامل جرثقیل، لیفتراک، لودر و ماشین آتش نشانی موجود در انبارهای حکیمیه و الشریف با جزییات مندرج در اسناد مزایده عمومی را با شماره ...