مصاحبه آقای مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با موضوع فرودگاه قزوین و توسعه آن

مصاحبه آقای مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با موضوع فرودگاه قزوین و توسعه آن

مصاحبه آقای مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با موضوع فرودگاه قزوین و توسعه آن

فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه قزوین یکی از قدیمیترین فرودگاههای کشوراست.با قدمت حدود14-04
سال و کاربری خدمات کشاورزی متعلق به وزرت جهاد کشاورزی است. این فرودگاه علیرغم فعالیتهای زیادی که
درسنوات گذشته داشته اخیراً کارکردهای کمی داشت دردوره مدیریت جدید استان ، عزم جدی به وجود آمده
که احیا شود و ونقش بسیار موثرتری برای استان و کشور داشته باشد.در طرح توسعه فرودگاه کاربری های مختلفی
به فرودگاه اضافه شود. خدمات مسافری به هم استانیها ارائه گردد، با توجه به ظرفیت کشاورزی فوق العاده ای که
استان داردکاربری باری داشته باشیم.خدمات کشاورزی که محور فعالیت فرودگاه در سالهای گذشته بوده با توجه
به تحول فناوری در زمینه صنعت هوایی ،طرح توسعه فرودگاه به روز شود و عالوه بر خدماتی که بوده با استفاده
ازفناوری های روز پهپادی و تکنولوژی های هوایی،خدمات کشاورزی با کیفیت و شرایط بهتری مجددا ارائه شود
و تقویت و احیا گردد تا بتواند به استان و سایر نقاط کشور خدمات ارائه کند. بحمدا… عزم جدی بر این موضوع
است.در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان ایشان تاکید داشتند که این فرودگاه باید احیا شود. در
مصوبات سفر تصمیمات خوبی برای فرودگاه گرفته شده و امیدوارم در سال جاری شاهد شکوفا شدن فرودگاه در
استان و خدمت دهی به مردم و کشور در حوضه های مختلف باشیم

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.