آگهی مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج وخدمات عمومی تهران و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

آگهی مناقصه عمومی  (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج وخدمات عمومی تهران و  خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

آگهی مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج وخدمات عمومی تهران و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

 

بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

به شماره 1-1401 و2-1401 و3-1401

(حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران و کرج و خدمات عمومی تهران و

خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی تهران و کرج  (1-1400) و به شماره سیستمی 2001001009000001 و خدمات عمومی تهران(2-1400) و به شماره سیستمی 2001001009000002 و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران (3-1400) و به شماره سیستمی 2001001009000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  برگزار نماید. ضمنا شرایط و اسناد هر مناقصه به صورت جداگانه در سایت ستاد ایران بارگذاری و اعلام شده است و مناقصه گران می بایست به طور جداگانه برای هر مناقصه قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد ، ارائه پیشنهاد قیمت ، ارسال تضمین شرکت در مناقصه ، بازگشایی پاکت ها ، اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا امکان بررسی و بازگشائی به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا ارسال بعد از انقضاء مدت مقرر امکان پذیر نمی باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

*توضیح اینکه : پیشنهادات بدون امضای الکترونیکی (مهر گرم) در سامانه ستاد ایران فاقد اعتبار می باشد.

* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز یک شنبه از ساعت 8 صبح مورخ 1401/2/18 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 1401/2/26

*مهلت زمانی ارسال پیشنهادات : تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ1401/3/7

*مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ  1401/3/7 ( به آدرس ذیل )

* زمان بازگشائی پاکات مناقصه حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران وکرج  ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 1401/3/8

* زمان بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی تهران: ساعت 9  روز یک شنبه مورخ 1401/3/8

* زمان بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ،مازندران: ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 1401/3/8

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، و ارائه پاکت های الف و محل جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون معاملات کدپستی: 1514643113 – تلفن: 88518435-2و88709051-021

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456-021دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.

web:        www.agriserv.ir                                                                    

                                                  

کمیسیون معاملات شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

 

مناقصه 1-1401 نگهبانی و حفاظت فیزیکی تهران و کرج ( مدارک)

پیشنهاد قیمت1-1401

شرایط شرکت در مناقصه1-1401

فرم آنالیز حقوق و دستمزد1-1401

نمونه قرارداد1-1401

مناقصه 2-1402 خدمات عمومی تهران( مدارک)

پیشنهاد قیمت2-1401

شرایط شرکت در مناقصه2-1401

فرم آنالیز حقوق و دستمزد2-1401

نمونه قرارداد2-1401

مناقصه3-1403 خدمات عمومی استانهای گلستان،گیلان و مازندران( مدارک)

پیشنهاد قیمت3-1401

شرایط شرکت در مناقصه3-1401

فرم آنالیز حقوق و دستمزد3-1401

نمونه قرارداد3-1401

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.