شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

خدمات عمومی تهران و کرج وخدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران

'

جزییات اطلاعیه

خدمات عمومی تهران و کرج وخدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران

1402/02/091402/02/23

بسمه تعالی
آگهی مناقصه عمومی
به شماره 1-1402 و2-1402 
(خدمات عمومی تهران و کرج وخدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران)

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات عمومی تهران (1-1402) به شماره سیستمی 2002001009000001 و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران (2-1402) به شماره سیستمی  2002001009000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  برگزار نماید. ضمنا شرایط و اسناد هر مناقصه به صورت جداگانه در سایت ستاد ایران بارگذاری و اعلام شده است و مناقصه گران می بایست به طور جداگانه برای هر مناقصه قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد ، ارائه پیشنهاد قیمت ، ارسال تضمین شرکت در مناقصه ، بازگشایی پاکت ها ، اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا امکان بررسی و بازگشائی به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا ارسال بعد از انقضاء مدت مقرر امکان پذیر نمی باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
*توضیح اینکه : پیشنهادات بدون امضای الکترونیکی (مهر گرم) در سامانه ستاد ایران فاقد اعتبار می باشد.
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز شنبه از ساعت 8 صبح  مورخ 09/02/1402 می باشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 13/02/1402
*مهلت زمانی ارسال پیشنهادات : تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ  23/02/1402
*مهلت زمانی ارسال اصل پاکت الف (تضمین): تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ  23/02/1402 ( به آدرس ذیل )
* زمان بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی تهران: ساعت 9  روزیک شنبه مورخ 24/02/1402
* زمان بازگشایی پاکات مناقصه خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ،مازندران: ساعت 10 روز یک شنبه مورخ 24/02/1402
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، و ارائه پاکت های الف و محل جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر نبش کوچه 4 پلاک 7 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون معاملات کدپستی: 1514643113 - تلفن: 88518435-021و88554364 
خانم حسینی داخلی 253 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.

کمیسیون معاملات 

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

 
 

ضمیمه 1

ضمیمه 2

ضمیمه 3

ضمیمه 4