شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

راه اندازی پنجره خدمات الکترونیک

'

جزییات خبر

راه اندازی پنجره خدمات الکترونیک

روابط عمومی1402/11/21

پنجره خدمات الکترونیک شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی با هدف ارایه و توسعه در حوزه های مختلف خاویار راه اندازی شد.

در این لیست شما می توانید در موارد مختلفی از جمله استحصال خاویار، ارائه خدمات بسته بندی و بازبینی خاویار، رائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با خاویار و غیره را مشاهده کنید.

برای دست یابی به این خدمات می توانید به آدرس  پنجره خدمات الکترونیک مراجعه کنید