شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

سیدعلی محققی

سیدعلی محققی

متولد 1352/07/01

تحصیلات :


1) دانشگاه :
- تحصیل در مقطع دكتري توشعه كشاورزي- دانشگاه ياسوج -1399 تا كنون.
- كارشناسي ارشد: ارتباطات اجتماعي – دانشگاه علامه طباطبايي تهران- 1381-1384.
- كارشناسي: مهندسي نساجي – گرايش تكنولوژي – دانشگاه يزد – 1370-1374.

مسئوليت ها:


- عضو هيات مديره شركت مادرتخصصي خدمات کشاورزي–1399تاكنون .
- رئيس مركزروابط عمومي و اطلاع رساني وزارت جهادكشاورزي 1397-1399 .
- دبير و عضو شوراي سياستگذاري اطلاع رساني وزارت جهادكشاورزي 1397-1398
- مديرمسئول خبرگزاري كشاورزي ايران 1397-1399 .
- مديركل دفتر ترويج و امور بين الملل سازمان اموراراضي كشور 1394-1397 .
- مشاور رييس سازمان اموراراضي كشور 1392تا 1395 .
- مدير روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان امور اراضي كشور 1392- 1394 .
- دبيركميته مركزي نظام پيشنهادهاي وزارت جهادكشاورزي 1386 لغايت 1392 .
- دبير و عضوكميته پژوهش وانتشارات سازمان اموراراضي كشور 1394- تاكنون .
- رئيس گروه تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع از سال 1386 لغايت 1392 .
- رئيس اداره فرش و صنايع دستي مديريت صنايع روستايي استان 1377 لغايت 1384 .
- دبيركميته اجراي همايش ملي مديريت زمين 1394-1395 .
- رئيس گروه ارتباطات و اطلاع رساني دفتر مطالعات معاونت ترويج و نظام هاي بهره برداري (1383تا 1386) .
- عضوشوراي سردبيري پايگاه هاي اطلاع رساني وزارت جهادكشاورزي (1383–1390).

مسووليت ها و فعاليت هاي مطبوعاتي و پژوهشي:


- دبير كميته اجرايي همايش ملي مديريت زمين .
- طراح و همكار پژوهشي پروژه هاي متعدد نظام مديريت دانش )ثبت تاريخ 30 سـاله جهـاد سـازندگي، بازشناسي فرهنگ جهادي، ثبت خاطرات جهادگران، تدوين الگوي جامع فعاليتهاي فرهنگي وزارت. .
- سردبير و دبير تحريريه در روزنامه ها،هفته نامه ها ومجـلات متعـدد از جملـه ابتكـار، فرهنـگآشـتي، صداي عدالت، سخن روز، ماهنامه طبيعت سبز، ماهنامه صنعت چرم و ... )1381-1392