شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

کتابخوانی

جزییات کتاب

راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

محمود بهمنی، حمیدرضا پورعلی، ایوب یوسفی، محمدعلی یزدانی، ذبیح اله پژند، علیرضا شناور
در این کتاب به معرفی گونه های ماهیان خاویاری می پردازد. همچنین در مورد شرایط زندگی و پرورش ماهیان خاویاری، نوع غذادهی، مولد سازی، بیماری ها و موارد اقتصادی پرورش و فروش این گونه از ماهیان صحبت می کند