شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مهندسی آب و خاک پارس

شرکت مهندسی آب و خاک پارس

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس، یک شرکت دولتی است. این شرکت در سال ۱۳۷۰ تحت نام « شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) » تشکیل و در اجرای بند ۱۰ مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، با شرکت سابق خدمات ماشینهای کشاورزی قزوین ادغام و اساسنامه اصلاحی آن درجلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۰۷ هیات محترم دولت به تصویب و از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ساماندهی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات محترم وزیران و مصوبه ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات محترم واگذاری در اعداد شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفته است .

عمده فعالیت های شرکت آب و خاک پارس عبارتند از:

  • پروژه های اجرایی
    • اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی رودخانه، تغذیه مصنوعی ،سیستم های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی مزارع، نظامهای بهره‌برداری شبکه‌ها و تأسیسات آبی، ارائه خدمات مشاوره‌ای ،‌برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات پشتیبانی و فنی پروژه های آب و خاک.
  • پروژه های مطالعاتی
    • مطالعات شناختی، توجیهی،طراحی تفصیلی و اجرایی طرح های مهندسی گروه آب و خاک و کشاورزی، منابع طبیعی و احداث گلخانه.
  • پروژه های EPC
    • طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی رودخانه، تغذیه مصنوعی ،سیستم های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نو سازی مزارع، نظامهای بهره‌برداری شبکه‌ها و تأسیسات آبی، ارائه خدمات مشاوره‌ای ،‌برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات پشتیبانی و فنی پروژه های آب و خاک، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه.