شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی

شرکت خدمات حمایتی

وظایف شرکت خدمات حمایتی کشارزی براساس اساسنامه آن عبارتست از: برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدام جهت تولید، تهیه، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش انواع بذور و نهال، سموم دفع آفات نباتی و بیماری های گیاهی، انواع کودهای کشاورزی و تامین و تدارک انواع ماشینهای کشاورزی و ادوات مورد نیاز کشاورزان گستره فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سراسر کشور عزیزمان را شامل میشود. دفتر مرکزی شرکت در تهران مستقراست و مجتمع شیمیایی آبیک و مرکز مطالعات کاربردی کرج نیز زیر نظر ستاد شرکت فعالیت می نمایند. همچنین شرکت دارای (32) شعبه در استان ها و (3) نمایندگی در بنادر امام خمینی ، بندر عباس و چابهار می باشد که بندر امام به صورت مستقل و بندرعباس و چابهار زیر نظـر مدیریت شعب استان مربوطه اداره می شوند.